Partnerzy

Nadleśnictwo Wejherowo jest jednostką organizacyjną Lasów Państwowych, na terenie której położony jest obszar Natura 2000 Piaśnickie Łąki i rezerwat przyrody o tej samej nazwie. Nadleśnictwo Wejherowo prowadzi działalność gospodarczą związaną ze sprzedażą drewna, materiału sadzeniowego, choinek oraz innych produktów. Ochrona przyrody w Lasach Państwowych realizowana jest na podstawie ustawy o ochronie przyrody z 16 kwietnia 2004 r.(tekst jednolity Dz. U. 2009 r. Nr 151 poz. 1220 z późn. zm.) oraz ustawy o lasach z 28 września 1991 r.

W Nadleśnictwie Wejherowo ochrona przyrody realizowana jest w ramach systemu ochrony przyrody i kształtowania środowiska naturalnego.

Podstawowym zadaniem jest:

  • ​utrzymanie procesów ekologicznych i stabilności ekosystemów, zachowanie różnorodności biologicznej; zachowanie dziedzictwa geologicznego i paleontologicznego;
  • zapewnienie ciągłości istnienia gatunków roślin, zwierząt i grzybów, wraz z ich siedliskami, przez ich utrzymywanie lub przywracanie do właściwego stanu ochrony;
  • utrzymywanie lub przywracanie do właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych, a także pozostałych zasobów, tworów i składników przyrody oraz kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody przez edukację, informowanie i promocję w dziedzinie ochrony przyrody.
System ochrony przyrody i kształtowania środowiska naturalnego oznacza trwały, zrównoważony rozwój. Racjonalne gospodarowanie środowiskiem pozwala na zachowanie jego walorów, a to z kolei gwarantuje trwałe czerpanie korzyści z położenia i walorów obszaru, a więc jest podstawą jego rozwoju.

Poza działalnością podstawową nadleśnictwo udostępnia bezpłatnie na swoim terenie obiekty turystyczne i edukacyjne takie jak: miejsca postoju i wypoczynku, ścieżki edukacyjne, ścieżki konne, trasę narciarską.

Rola partnera w projekcie polegać będzie na:
  • udostępnieniu rezerwatu na potrzeby realizacji działań ochronnych;
  • wsparciu merytorycznym w planowaniu realizacji działań ochronnych;
  • wsparciu rzeczowym w realizację działań ochronnych.