Zamówienia Publiczne

Projekt Mokradłowy

30.07.2014

Zapytanie ofertowe nr 3/2014
dotyczy: zapytania na wykonanie Aplikacja na urządzenia mobilne
„Ptaki i przyroda mokradeł”


Ogłoszenie zamieszczone na stronie www.ptakipolskie.pl

Goniądz: Usługę w zakresie usunięcia krzewów i drzew na obszarach przeznaczonych do ekstensywnego użytkowania kośnego oraz ekstensywnego wykaszania siedlisk mokradłowych (łąk, szuwarów, turzycowisk)w ramach projektu Przywrócenia właściwego stanu ochrony podmokłych łąk i pastwisk w wybranych obszarach Natura 2000 w Polsce północnej

Numer ogłoszenia: 254516 - 2014; data zamieszczenia: 30.07.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 

I. 1) NAZWA I ADRES: Ptaki Polskie , ul. Dolistowska 21, 19-110 Goniądz, woj. podlaskie, tel. 58 719 12 28, faks 58 719 12 28.

Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.ptakipolskie.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Stowarzyszenie.
 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługę w zakresie usunięcia krzewów i drzew na obszarach przeznaczonych do ekstensywnego użytkowania kośnego oraz ekstensywnego wykaszania siedlisk mokradłowych (łąk, szuwarów, turzycowisk)w ramach projektu Przywrócenia właściwego stanu ochrony podmokłych łąk i pastwisk w wybranych obszarach Natura 2000 w Polsce północnej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje usunięcie nalotu drzew i krzewów oraz koszenia łąk na niezależnych od siebie powierzchniach w czterech lokalizacjach: Dolina Biebrzy, Dolina Noteci, okolice jeziora Chażykowskiego, rezerwat przyrody Piaśnickie Łąki. 1. Zamawiający przez usunięcie krzewów i drzew rozumie zredukowanie powierzchni pokrytej nalotem drzew i krzewów, poprzez usunięcie części nadziemnych drzew i krzewów do poziomu gruntu. Pozyskaną w ten sposób biomasę należy usunąć poza obszar wskazany przez Zamawiającego w terminie 21 dni i zutylizować (zagospodarować zgodnie z prawem np. przerobić na pellet), chyba, że Zamawiający wskaże inaczej. Powierzchnia po zabiegu powinna być przygotowana tak by możliwe było jej wykoszenie mechaniczne w roku następnym. Należy przez to rozumieć również usunięcie połamanych gałęzi i innych części drzew i krzewów z powierzchni, nawet jeśli zalegają one na powierzchni przed przystąpieniem do realizacji działania. Szczegółowy wykaz obszarów przeznaczonych do usunięcia nalotu drew i krzewów zawiera załącznik nr 3. Mapy z lokalizacją miejsca usługi zawiera załącznik nr 4. Zamawiający zapewni wsparcie Wolontariuszy w realizacji usługi w wymiarze 1950 osobo/godzin. Wolontariusze wesprą Wykonawcę w prostych pracach terenowych związanych z usunięciem biomasy (załadunek, ręczne wynoszenie poza obszar realizacji usługi). 2.Zamawiający przez wykaszanie siedlisk mokradłowych rozumie jednokrotne (raz w roku we wskazanym przez Zamawiającego terminie) usunięcie części nadziemnych roślin zielny na wysokości 5-15 cm. Pozyskaną w ten sposób biomasę należy usunąć poza obszar wskazany przez Zamawiającego w terminie 21 dni i zutylizować (zagospodarować zgodnie z prawem np. przerobić na pellet), od dnia zakończenia koszenia. Usługa powinna być wykonana ręcznie lub z użyciem sprzętu mechanicznego w taki sposób, by nie zniszczyć struktury darni (np. poprzez tworzenie kolein) zarówno na etapie koszenia, jak i wywozu biomasy. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Wykonawca powinien stosować się do wskazówek Zamawiającego. Szczegółowy wykaz obszarów przeznaczonych do wykaszania zawiera załącznik nr 3 . Mapy z lokalizacją miejsca usługi zawiera załącznik nr: 4. 3.Termin realizacji zamówienia znajduje się w załączniku nr 3..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.00.00.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 28.02.2016.
 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
 

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają szczegółowe warunki udziału w postępowaniu - udokumentują wykonanie w ciągu trzech lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej jedną usługę polegającą na działaniu ochrony czynnej na obszarze chronionym (tj. usuniecie nalotu drzew i krzewów, koszenie trzciny) na powierzchni co najmniej 50 ha, w tym wykonania działań ochrony czynnej na terenach podmokłych o podłożu torfowym, przy wysokim stanie wód gruntowych na terenach objętych ochrona gatunkowa bądź siedliskowa tj. rezerwaty przyrody, Parki Narodowe, strefy natura 2000. Doświadczenie powinno zostać potwierdzone odpowiednimi dokumentami Wykonawca nie może być wystawcą dokumentów potwierdzających należyte wykonanie zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.ptakipolskie.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: ul. Abrahama 1/2, 81-825 Sopot.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.08.2014 godzina 19:00, miejsce: ul. Abrahama 1/2, 81-825 Sopot.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 2. Przedmiot umowy jest współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z środków przyznanych w oparciu o projekt Przywrócenia właściwego stanu ochrony podmokłych łąk i pastwisk w wybranych obszarach Natura 2000 w Polsce północnej..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak
 

Załączniki:
 

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ

3. Załącznik nr 3

4. Załącznik nr 4