O projekcie

Tło projektu

Jednymi z najcenniejszych typów ekosystemów są podmokłe łąki i pastwiska. Mogą to być łąki zmienno-wilgotne, charakterystyczne dla obszarów o dużej różnicy poziomów wód powierzchniowych (rezerwat Piaśnickie Łąki), wilgotne łąki z płytko zalegajacymi wodami powierzchniowymi (Czerwona Struga i Dolina Biebrzy i Noteci), czy wrzosowiska (Bagna Izbickie). Z każdym siedliskiem związana jest charakterystyczna grupa rzadkich i zagrożonych gatunków roślin i zwierząt. Podmokłe łąki wykształcają się zwykle na terasach zalewowych dolin rzecznych i strefie przybrzeżnej. Od rodzaju podłoża (torf, podłoże mineralne), lokalnych warunków (długość okresu zalewowego, jakość i głębokość wody) i sposobu użytkowania zależy rodzaj siedliska przyrodniczego. Kluczem do zachowania ich we właściwej kondycji jest odpowiednie- ekstensywne użytkowanie. Bez względu na rodzaj siedliska przyrodniczego obszary podmokłe były tradycyjnie wykorzystywane jako łąki i pastwiska. W naszej strefie klimatycznej podmokłe łąki i pastwiska nie są siedliskami ostatecznymi i przy zaprzestaniu użytkowania zarastają i przekształcają się do mniej cennych przyrodniczo trzcinowisk i zakrzewień. Taką właśnie sytuację obserwujemy obecnie na Złotej Wyspie, gdzie na skutek wycofania się rolnictwa doszło do rozprzestrzenienia się trzciny, a w Dolinie Biebrzy i na Piaśnickich Łąkach do rozwoju zakrzewień.

Cel projektu

Celem projektu jest odtworzenie prawidłowego stanu ochrony podmokłych łąk i pastwisk w wybranych obszarach Natura 2000. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez usunięcie trzciny oraz drzew i krzewów, a następnie przywrócenie ekstensywnego użytkowania rolniczego. Proponowane działania są powszechnie stosowane w odtwarzaniu i utrzymaniu we właściwym stanie otwartych siedlisk podmokłych. O ich skuteczności świadczą między innymi przykłady z Bagien Biebrzańskich, ujścia Warty, czy rezerwatu przyrody Beka. Prowadzone tam lat konsekwentne działania pozwalają na przywrócenie właściwego stanu siedlisk przyrodniczych i ocalenie ich przed zarośnięciem. Projekt realizowany jest w partnerskiej współpracy z Nadleśnictwem Wejherowo.

Realizacja projektu możliwa jest dzięki dofinansowaniu uzyskanemu w ramach programu PL 02 Ochrona różnorodności biologicznej Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014, oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie .