Bagna Izbickie

Powierzchnia:

852 ha

 

Położenie:

Obszar objęty działaniami projektowymi położony jest niedaleko miejscowości Izbica.

 

Formy ochrony przyrody obszaru:

Tereny objęte działaniami ochronnymi objęte są ochroną prawną w formie Specjalnego Obszaru Ochrony LH220001 Bagna Izbickie, oraz rezerwatu przyrody o tej samej nazwie.

 

 

Typy siedlisk przyrodniczych:

Dominującym siedliskiem przyrodniczym jest Wilgotne wrzosowisko z wrzoścem bagiennym Erica tetralix

 

Ptaki:

Obszar objęty projektem jest miejscem występowania m.in.: Żurawia, Myszołowa i Kszyka

 

Działania ochronne:

Odtworzeniu/utrzymaniu właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych służyć będzie realizacja działania 2 Usuwanie nalotu drzew i krzewów.