Dolina Biebrzy - Kapice

Powierzchnia:

3,34 ha

 

Położenie:

Obszar objęty działaniami projektowymi położony jest w okolicy wsi Kapice w Basenie Środkowym Doliny Biebrzy.

 

Formy ochrony przyrody obszaru:

Tereny objęte działaniami ochronnymi objęte są ochroną prawną w formie Ptaków PLH200009 Dolina Biebrzy, oraz w otulinie Biebrzańskiego Parku Narodowego.

 

Typy siedlisk przyrodniczych:

Podobnie jak w przypadku wyżej omawianych, na gruntach kapickich dominuje przesuszona zmienno-wilgotna łąka trzęślicowa.

 

Ptaki:

Obszar objęty projektem jest miejscem występowania m.in.: Derkacza, Żurawia, Bociana białego i Rycyka.

 

Działania ochronne:

Odtworzeniu/utrzymaniu właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych służyć będzie realizacja działania 2 Usuwanie nalotu drzew i krzewów.