Chojnickie Łąki

Powierzchni:

54 ha

 

Położenie:

Obszar objęty działaniami projektowymi położony jest w Nadleśnictwie Rytel Największy kompleks użytków znajduje się w ujściowym fragmencie doliny Czerwonki (Czerwonej Strugi). Pozostałe, mniejsze działki położone są wokół całego jeziora Charzykowskiego.

 

Formy ochrony przyrody obszaru:

Tereny objęte działaniami ochronnymi objęte są ochroną prawną w formie użytków ekologicznych. Położone są one w granicach otuliny Parku Narodowego Bory Tucholskie oraz obszarów Natura 2000 PLB 220001Wielki Sandr Brdy i (częściowo) PLH 220056 Czerwona Woda pod Babilonem.

 

Typy siedlisk przyrodniczych:

Dominującymi siedliskami są turzycowiska wysokie, szuwary trzcinowe i kłocie wiechowatej, oraz łąki wilgotne i świeże.

 

Ptaki:

Obszar objęty projektem jest miejscem występowania m.in.: Żurawia, Bociana białego i czarnego, Derkacza, Kszyka, Kani Rudej i Błotnika stawowego.

 

Działania ochronne:

Odtworzeniu/utrzymaniu właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych służyć będzie realizacja działania 1 Letnie wykaszanie łąk..

Galeria