Dolina Biebrzy - Okrasin

Powierzchnia:

103,64 ha

 

Położenie:

Obszar objęty działaniami projektowymi położony jest w Basenie Dolnym Doliny Biebrzy, niedaleko wsi Okrasin.

 

Formy ochrony przyrody obszaru:

Tereny objęte działaniami ochronnymi objęte są ochroną prawną w formie Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków PLH200010 Dolina Biebrzy oraz w otulinie Biebrzańskiego Parku Narodowego.

 

Typy siedlisk przyrodniczych:

Dominującymi typami siedlisk przyrodniczych są turzycowiska łanowe oraz turzycowiska kępowe.

 

Ptaki:

Obszar objęty projektem jest miejscem występowania m.in.: Kszyka, Rycyka i Krwawodzioba. Wiosną obserwujemy tu m.in. liczne Bataliony oraz Czajki, a także ptaki blaszkodziobe: Świstun, Rożeniec, Krakwa, Krzyżówka.

 

Działania ochronne:

Odtworzeniu/utrzymaniu właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych służyć będzie realizacja działania 1 Letnie wykaszanie łąk i 2 Usuwanie nalotu drzew i krzewów.