Dolina Biebrzy - Jaziewo

Powierzchnia:

3,98 ha

 

Położenie:

Obszar objęty działaniami projektowymi położony w Basenie Środkowym Doliny Biebrzy, w gminie Sztabin, niedaleko wsi Jaziewo.

 

Formy ochrony przyrody obszaru:

Tereny objęte działaniami ochronnymi objęte są ochroną prawną w formie Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków PLH200008 Dolina Biebrzy.

 

Typy siedlisk przyrodniczych:

Dominującym siedliskiem jest przesuszona zmienno-wilgotna łąka trzęślicowa.

 

Ptaki:

Obszar objęty projektem jest miejscem występowania m.in.: Kulika Wielkiego, Rycyka, Krwawodzioba i Derkacza.

 

Działania ochronne:

Odtworzeniu/utrzymaniu właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych służyć będzie realizacja działania 2 Usuwanie nalotu drzew i krzewów.