Dolina Noteci - Santok

Powierzchnia:

101 ha

 

Położenie:

Obszar objęty działaniami projektowymi położony jest niedaleko wsi Santok.

 

Formy ochrony przyrody obszaru:

Tereny objęte działaniami ochronnymi objęte są ochroną prawną w formie Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków PLB080002 Dolina Dolnej Noteci

 

Typy siedlisk przyrodniczych:

Dominującymi siedliskami przyrodniczym są turzycowiska kępowe, łąki wilgotne i szuwary.

 

Ptaki:

Obszar objęty projektem jest miejscem występowania m.in.: Kszyka, Czajki i Krwawodzioba.

 

Działania ochronne:

Odtworzeniu/utrzymaniu właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych służyć będzie realizacja działania 1 Letnie wykaszanie łąk.